e mail   info@agrarischverzekerd.nl

Zorg voor

 de continuïteit van uw onderneming

Agrarisch Verzekerd

Agrarische bedrijven hebben te maken met specifieke risico’s.

 

Ondanks dat u en uw personeel over de benodigde vakkennis en ervaring beschikken en de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de geldende veiligheidsvoorschriften, kan er schade ontstaan. Het veroorzaken of leiden van schade kan grote financiële gevolgen hebben en de continuïteit van uw onderneming ernstig in gevaar brengen.

 

Agrarische bedrijven houden zich bezig met het telen en oogsten van gewassen (akker- en tuinbouw), en/of het houden van levende have (vee- en pluimveehouderij). Afhankelijk van het product, de productiemethode, de grondsoort en de financiële middelen maakt de agrarische sector gebruik van een groot aantal uiteenlopende technieken, variërend van het werken met eenvoudige werktuigen tot het gebruik van grote machines, waarbij de arbeid verregaand gemechaniseerd en geautomatiseerd is.

 

Agrarische deelsectoren

 
Veehouderijen
• Akkerbouwbedrijven en tuinbouwbedrijven
• Bosbouw
• Champignonkwekerijen
• Maneges en stoeterijen
• Combinaties van deze activiteiten, zogenaamde gemengde bedrijven

 

Het adviseren over en beheren van risico’s in de agrarische sector vraagt om specifieke kennis en ervaring.
Advisering over preventieve maatregelen speelt hierbij een steeds grotere rol.

 

Belangrijke risicofactoren voor een agrarisch bedrijf

 
• Opslag van hooi en stro in de gebouwen (hooibroei)
• Onderhoudstoestand van de gebouwen
• Algemene huishouding
• Specifieke risico’s van landbouwmaterieel
• Aanwezigheid van brandbaar isolatiemateriaal in gebouwen in combinatie met verwarmingsapparatuur
• Opslag van brandbare bestrijdingsmiddelen
Verwarming d.m.v. gasstralers of luchtverhitters bijvoorbeeld in combinatie met bodemstrooisel of nabijheid van opgeslagen hooi en stro
Eigen werkplaatsen voor het onderhoud van o.a. materieel (lassen en slijpen)
Aanwezige kantines met uitgebreide keukeninrichting / frituurinstallatie
Diefstalrisico van zadels en tuig bij maneges
Hoger stormrisico vanwege soms halfopen bouw (kapschuren) en open ligging in het veld
Rieten daken of riet-onderschoten daken in combinatie met open ligging in het veld (blikseminslag)
Elektrische installatie
Uitval luchtbehandeling/klimaatbeheersingssystemen voor stallen (pluimvee)


Het in kaart brengen van de risico’s voor een agrarisch bedrijf, begint met een uitgebreide risico inventarisatie op locatie. Tijdens deze inventarisatie worden samen met u als ondernemer de belangrijkste risico’s geïnventariseerd, met name gericht op de continuïteit van uw onderneming.

 

De partners van Agrarisch Verzekerd geven u ook preventieve adviezen en adviseren u over eventuele ontbrekende preventiemaatregelen.
Waar mogelijk worden -door Agrarisch Verzekerd- aanbevolen preventie leveranciers hierbij betrokken.


Standaard preventiemaatregelen
 
• Plaatsing van voldoende en juiste blusmiddelen
• Goede elektrische installatie met periodiek onderhoud
• Goede en veilige verwarming met periodieke reinigingsbeurten voor verwarmingsapparatuur in stoffige omgeving (b.v. pluimveesector)
• Voldoende bouwtechnische maatregelen ter voorkoming van stormschade (bijvoorbeeld voldoende stormankers aan de gordingen van dakconstructies)
• Goede en veilige opslag van brandbare stoffen en goederen (bestrijdingsmiddelen, motorbrandstoffen)
• Veilige opslag op het buitenterrein (voldoende afstand tot de gebouwen) bij bedrijven die veel fust (bijv. houten kratten) hebben staan
 
Bijzondere of aanvullende preventiemaatregelen
Bliksemafleiderinstallaties voor gebouwen met brandbare dakbedekking (b.v. riet) in combinatie met open ligging
Aanvullende inbraakpreventieve maatregelen bij zadelkamers van maneges of stoeterijen
Overspanningsbeveiliging voor bedrijven met veel gevoelige elektronische apparatuur
Maatregelen die getroffen dienen te worden bij verzekering tegen uitval van klimaatbeheersingssystemen (b.v. doormelding van storing en/of uitval naar een meldkamer)
Veilige verwarming/droging en/of koeling voor geconditioneerde opslag van oogst producten (bloembollen, uien)

 

Voor een groot aantal agrariërs is het opstarten van een tweede tak naast de landbouw interessant. Dit komt vooral door de veranderingen in de landbouw. Door onder andere schaalvergroting en specialisatie zijn de prijzen van agrarische producten onder druk komen te liggen. Vooral kleinere bedrijven kunnen door de lagere opbrengstprijzen geen gezinsinkomen meer halen uit de boerderij. Daardoor moeten veel agrarische ondernemers op zoek naar een neveninkomen. Dit wordt 'Verbrede landbouw' of 'Multifunctionele landbouw' genoemd.

Diverse nevenactiviteiten die wij zien ontstaan zijn

  • Recreatie en educatie
  • Zorgboerderijen
  • Agrarische kinderopvang
  • Natuurbeheer
  • Boerderijwinkels
  • Teelt van alternatieve gewassen
  • Bio-energie
Groene recreatie en agrotoerisme omvangt alle activiteiten en vormen van verblijfstoerisme en dagrecreatie bij agrarische bedrijven. Mensen hebben de mogelijkheid tot wandelen of fietsen op speciaal uitgezette routes en er zijn mogelijkheden om te overnachten op een boerderij, in een pension of op een boerderijcamping. Ook zijn er agrariërs die dag arrangementen aanbieden zoals boerengolf of kinderfeestjes en is het op een aantal boerderijen mogelijk om rondgeleid te worden en uitleg te krijgen over het bedrijf.
De laatste jaren is de ontwikkeling van zorgboerderijen in een stroomversnelling gekomen. Dit komt aan de ene kant doordat er in de zorg steeds meer behoefte bestaat aan zorg op maat en 'vermaatschappelijking' van zorg. Aan de andere kant is ook de landbouw op zoek naar nieuwe mogelijkheden. De zorgboerderij sluit hier uitstekend op aan; het voorziet in de behoefte van zorgvragers en het biedt nieuwe kansen voor boer en platteland.
Zorglandbouw wordt het meest aangeboden op agrarische bedrijven die melkvee of andere graasdieren houden, dus door grondgebonden veehouderijbedrijven. De beleving van de cliënt op zorgbedrijven is een belangrijke succesfactor, die wordt gevoed door agrarische activiteiten in een open en groene ruimte.
Op een aantal agrarische bedrijven wordt kinderopvang aangeboden. Dat varieert van gastouders die op hun boerderij een aantal kinderen opvangen tot bedrijven die er speciaal op ingericht zijn om meer kinderen te ontvangen in een professioneel kinderdagverblijf. Daarnaast zijn er agrarische ondernemers die (evt. naast kinderdagopvang) buitenschoolse opvang aanbieden (BSO).
Agrarisch natuurbeheer staat volop in de belangstelling. Boeren tonen veel belangstelling om deel te nemen aan het Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL), en ook de recente wijzigingen in het natuurbeleid (de omslag van verwerving naar beheer) betekenen extra aandacht voor de rol van agrariërs bij de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur, het speerpunt van het natuurbeleid in Nederland. Agrarisch natuurbeheer is een van de vormen waarmee de Nederlandse overheid de Ecologische Hoofdstructuur, een samenhangend stelsel van natuur en bosgebieden, wil realiseren.
Er zijn diverse mogelijkheden om een extra inkomen uit de producten van het eigen bedrijf te halen. Zo zijn diverse agrariërs zelf begonnen met de verkoop van producten van eigen boerderij aan particulieren. In deze producten is een grote variëteit merkbaar; van zelfgemaakt ijs en kaas naar vlees- en groentepakketten.
Agrariërs kunnen ook kiezen voor de teelt van alternatieve gewassen. Hoewel dit niet echt een verbreding is van de landbouw zijn er wel mogelijkheden om een inkomen te halen uit de alternatieve gewassen door samenwerking met fabrikanten van diverse producten. De laatste jaren zijn er proeven geweest met diverse nieuwe gewassen of met oude gewassen die opnieuw ontdekt worden.
Nu het gebruik van biobrandstoffen en bio-energie een steeds hogere vlucht begint te nemen door de recente ontwikkelingen, geeft dit voor de agrarische sector nieuwe mogelijkheden en afzetkanalen door de teelt van energiegewassen voor de productie van biobrandstoffen en duurzame energie. Ook het zelf produceren van energie kan een optie zijn voor veel agrariërs.

 

 

Het ontstaan van 'Verbrede landbouw' of 'Multifunctionele landbouw', biedt groeikansen voor u, uw onderneming, de regio en het huidige voedselsysteem. Bij groei wijzigen vaak uw risico’s welke de continuïteit van uw onderneming in gevaar kunnen brengen.

 

De partners van Agrarisch Verzekerd ondersteunen u graag bij het in kaart brengen en het beheersen van uw risico′s.

 

Bij Agrarisch Verzekerd bent u geen nummer maar een relatie, een relatie die actief wordt onderhouden.

 

contact button