e mail   info@agrarischverzekerd.nl

Agrarisch Verzekerd

Agrarische bedrijven hebben te maken met specifieke risico’s.

Ondanks dat u en uw personeel over de benodigde vakkennis en ervaring beschikken en de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de geldende veiligheidsvoorschriften, kan er schade ontstaan. Het veroorzaken of leiden van schade kan grote financiële gevolgen hebben en de continuïteit van uw onderneming ernstig in gevaar brengen.

Agrarische bedrijven houden zich bezig met het telen en oogsten van gewassen (akker- en tuinbouw), en/of het houden van levende have (vee- en pluimveehouderij). Afhankelijk van het product, de productiemethode, de grondsoort en de financiële middelen maakt de agrarische sector gebruik van een groot aantal uiteenlopende technieken, variërend van het werken met eenvoudige werktuigen tot het gebruik van grote machines, waarbij de arbeid verregaand gemechaniseerd en geautomatiseerd is.

Agrarische deelsectoren

 
Veehouderijen
• Akkerbouwbedrijven en tuinbouwbedrijven
• Bosbouw
• Champignonkwekerijen
• Maneges en stoeterijen
• Combinaties van deze activiteiten, zogenaamde gemengde bedrijven


Het adviseren over en beheren van risico’s in de agrarische sector vraagt om specifieke kennis en ervaring.
Advisering over preventieve maatregelen speelt hierbij een steeds grotere rol.

Belangrijke risicofactoren voor een agrarisch bedrijf

 
• Opslag van hooi en stro in de gebouwen (hooibroei)
• Onderhoudstoestand van de gebouwen
• Algemene huishouding
• Specifieke risico’s van landbouwmaterieel
• Aanwezigheid van brandbaar isolatiemateriaal in gebouwen in combinatie met verwarmingsapparatuur
• Opslag van brandbare bestrijdingsmiddelen
Verwarming d.m.v. gasstralers of luchtverhitters bijvoorbeeld in combinatie met bodemstrooisel of nabijheid van opgeslagen hooi en stro
Eigen werkplaatsen voor het onderhoud van o.a. materieel (lassen en slijpen)
Aanwezige kantines met uitgebreide keukeninrichting / frituurinstallatie
Diefstalrisico van zadels en tuig bij maneges
Hoger stormrisico vanwege soms halfopen bouw (kapschuren) en open ligging in het veld
Rieten daken of riet-onderschoten daken in combinatie met open ligging in het veld (blikseminslag)
Elektrische installatie
Uitval luchtbehandeling/klimaatbeheersingssystemen voor stallen (pluimvee)


Het in kaart brengen van de risico’s voor een agrarisch bedrijf, begint met een uitgebreide risico inventarisatie op locatie. Tijdens deze inventarisatie worden samen met u als ondernemer de belangrijkste risico’s geïnventariseerd, met name gericht op de continuïteit van uw onderneming.

De partners van Agrarisch Verzekerd geven u ook preventieve adviezen en adviseren u over eventuele ontbrekende preventiemaatregelen.
Waar mogelijk worden -door Agrarisch Verzekerd- aanbevolen preventie leveranciers hierbij betrokken.

Standaard preventiemaatregelen
 
• Plaatsing van voldoende en juiste blusmiddelen
• Goede elektrische installatie met periodiek onderhoud
• Goede en veilige verwarming met periodieke reinigingsbeurten voor verwarmingsapparatuur in stoffige omgeving (b.v. pluimveesector)
• Voldoende bouwtechnische maatregelen ter voorkoming van stormschade (bijvoorbeeld voldoende stormankers aan de gordingen van dakconstructies)
• Goede en veilige opslag van brandbare stoffen en goederen (bestrijdingsmiddelen, motorbrandstoffen)
• Veilige opslag op het buitenterrein (voldoende afstand tot de gebouwen) bij bedrijven die veel fust (bijv. houten kratten) hebben staan
 
Bijzondere of aanvullende preventiemaatregelen
Bliksemafleiderinstallaties voor gebouwen met brandbare dakbedekking (b.v. riet) in combinatie met open ligging
Aanvullende inbraakpreventieve maatregelen bij zadelkamers van maneges of stoeterijen
Overspanningsbeveiliging voor bedrijven met veel gevoelige elektronische apparatuur
Maatregelen die getroffen dienen te worden bij verzekering tegen uitval van klimaatbeheersingssystemen (b.v. doormelding van storing en/of uitval naar een meldkamer)
Veilige verwarming/droging en/of koeling voor geconditioneerde opslag van oogst producten (bloembollen, uien)


Voor een groot aantal agrariërs is het opstarten van een tweede tak naast de landbouw interessant. Dit komt vooral door de veranderingen in de landbouw. Door onder andere schaalvergroting en specialisatie zijn de prijzen van agrarische producten onder druk komen te liggen. Vooral kleinere bedrijven kunnen door de lagere opbrengstprijzen geen gezinsinkomen meer halen uit de boerderij. Daardoor moeten veel agrarische ondernemers op zoek naar een neveninkomen. Dit wordt 'Verbrede landbouw' of 'Multifunctionele landbouw' genoemd.